2.2uF 50V SMD Elko

KOMPONEN ELEKTRONIK INDUSTRI SMD / SMT » SMD Elko Elco

2.2uF 50V SMD Elko
2.2uF 50V SMD Elko

2.2uF 50V SMD Elko